XIX Sesja

w dniu 2020-12-16, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII sesji)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipsk na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

7.Informacja dotycząca stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie (Informacja dotycząca stawek podatku od ś...)

8.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2021-2034

Głosowanie (Autopoprawka treści uchwały w sprawie uc...)Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

9.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipsk na 2021 r.

Głosowanie (Autopoprawka treści Uchwały w sprawie uc...)Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

10.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

11.Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Komisji Konk...)

12.Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prof...)

13.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

14.Uchwała w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2021

Głosowanie (Uchwała w sprawie rocznego planu potrzeb...)

15.Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko...)

16.Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prze...)

17.Uchwała w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipsk za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości e...)

18.Uchwala w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Głosowanie (Uchwala w sprawie warunków i trybu przyz...)

19.Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku

Głosowanie (Uchwała w sprawie planu dofinansowania f...)

20.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

21.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lipsku na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

22.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji finansów i planowania Rady Miejskiej w Lipsku na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

23.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

24.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji gospodarki i środowiska Rady Miejskiej w Lipsku na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

25.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

26.Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdania z wykonania planów pracy ko...)

27.Wolne wnioski i informacje

28.Zamknięcie obrad