XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2021-03-31, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z XX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji.)

4.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

7.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

8.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

9.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

10.Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na...)

11.Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2020 rok.

12.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2021 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia programu opi...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy Via Carpatia po trasie przebiegu DK Nr 8 i połączenia jej z Via Baltica w miejscowości Raczki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska d...)

14.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z realizacji pro...)

15.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

16.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

17.Raport monitoringowy z wdrażania w 2020 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021.

Głosowanie (Raport monitoringowy z wdrażania w 2020...)

18.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad.