XXIII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2021-06-16, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Zakładu Gosp...)

7.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku za 2020 rok

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gm...)

8.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko – G...)

9.Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Samodzielneg...)

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia roczneg...)

11.Rozpatrzenie, debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy za 2020 rok.

12.Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lipska.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufa...)

13.Przedstawienie przez komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Lipska za 2020 rok.

14.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipsk za 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

15.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

16.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

17.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

18.Uchwała zmieniająca uchwałę NR XXI/161/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk w 2021 roku.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę NR XXI/161/2...)

19.Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głosowanie (Uchwała w sprawie utworzenia spółki z og...)

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zamknięcie obrad.