XXIV Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2021-08-11, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głosowanie (Uchwała w sprawie utworzenia spółki z og...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

8.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipsk na rok szkolny 2021/2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średniej ce...)

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

11.Uchwała w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zgody na udzielenie bo...)

12.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

13.Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu...)

14.Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu d...)

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad.