II sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2018-12-17, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z I sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji.)

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Głosowanie (Zamian dodatkowych - Uchwała w sprawie z...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

7.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018-2030.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019-2030.

Głosowanie (Autopoprawki - Uchwalenie Wieloletniej P...)Głosowanie (Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finanso...)

9.Uchwalenie budżetu Gminy Lipsk na 2019 r.: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej b) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczącego Komisji finansów i planowania c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej e)głosowanie nad uchwałą budżetową

Głosowanie (Autopoprawki - Uchwalenie budżetu Gminy...)Głosowanie (Uchwalenie budżetu Gminy Lipsk na 2019 r...)

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lipsku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

12.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji finansów i planowania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

13.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji kultury, oświaty i spraw społecznych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

14.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji gospodarki i środowiska Rady Miejskiej w Lipsku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

15.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

16.Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy L...)

17.Uchwała w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rocznego planu potrzeb...)

18.Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prof...)

19.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

20.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

21.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddawane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lipsku na cele publiczne.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

22.Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspi...)

23.Wolne wnioski i informacje.

24.Zamknięcie obrad.