III sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-01-18, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z II sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji.)

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lipsku podjętych w 2018 r.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uch...)

7.Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów so...)

8.Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipsk w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletn...)

9.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

10.Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia zasad zwrot...)

11.Uchwała w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z.o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Lipsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Białostockiej oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipsk umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powierzenia spółce pod...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad.