IV sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-03-28, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z III sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji.)

4.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipsk.

Głosowanie (Przedstawienie sprawozdania z wysokości...)

7.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z realizacji pro...)

8.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

9.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019 - 2030.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

10.Przedłożenie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

11.Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na...)

12.Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci...)

13.Uchwała w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie inkasa podatku od nier...)

14.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia programu opi...)

15.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości di...)

16.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

17.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

18.Raport monitoringowy z wdrażania w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016 - 2021.

Głosowanie (Raport monitoringowy z wdrażania w 2018...)

19.Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zamknięcie obrad.