VI sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-06-06, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z V sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Przedstawienie informacji o podmiocie wyznaczonym do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy na cele społeczne.

Głosowanie (Przedstawienie informacji o podmiocie wy...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

8.Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku za 2018 r.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gm...)

9.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2018.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego...)

10.Rozpatrzenie, debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy za 2018 r.

11.Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lipska.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufa...)

12.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Lipska za 2018 r.

13.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipsk za 2018 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

14.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska za 2018 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

15.Uchwała w sprawie wyboru delegata do Związku Komunalnego Biebrza.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkoweg...)

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, oznaczonej nr geodezyjnymi 318 położonej w obrębie Lubinowo, gm. Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyd...)

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie obrad.