IX sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-10-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (przyjęcie sprawozdania Burmistrza.)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (przyjęcie uchwały o zmianach w budżecie...)

7.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019-2034.

Głosowanie (Autopoprawka treści Uchwały w sprawie zm...)Głosowanie (przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

8.Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Autopoprawka treści Uchwały w sprawie em...)Głosowanie (przyjęcie uchwały w sprawie emisji oblig...)

9.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. i informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o przebiegu wykonan...)

10.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie (Przyjęcie uchwały o wysokości stawek pod...)

11.Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o stawkach podatku...)

12.Informacje o opłatach lokalnych na 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o opłatach lokalnyc...)

13.Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Przyjęcie stawek podatku od środków tran...)

14.Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych za 2018 r.

Głosowanie (przyjęcie informacji dotyczącej oświadcz...)

15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019.

Głosowanie (przyjęcie informacji o stanie realizacji...)

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie obrad.