X Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-11-15, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ws...)

7.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w mieście Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy st...)

8.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Autopoprawka treści uchwały w sprawie zm...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

9.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

10.Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11.Przedłożenie projektu budżetu na 2020 r.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad.