XI Sesja Rady Miejskiej

w dniu 2019-12-12, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmiana...)

3.Przyjęcie protokołu z X sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipsk na 2019

Głosowanie (Autopoprawka treści Uchwały w sprawie z...)Głosowanie (6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gm...)

7.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2020-2034

Głosowanie (Autopoprawka treści uchwały w sprawie u...)Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

8.Uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gminy Lipsk na 2020 r.

Głosowanie (Autopoprawka treści Uchwał w sprawie ust...)Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gmin...)

9.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

Głosowanie (9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy f...)

10.Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prof...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

12.Uchwała w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2020

Głosowanie (Uchwała w sprawie rocznego planu potrzeb...)

13.Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lipsk

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia s...)

14.Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Lipsk do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób niepełnosprawnych

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Li...)

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipsk na lata 2020-2021

Głosowanie (15. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu...)

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową w Bartnikach kolejnej umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły, Bartniki 8, pozostającego w trwałym zarządzie jednostki oświatowej

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

17.Uchwała w sprawie wytypowania kandydata Rady Miejskiej w Lipsku na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie na lata 2020-2024

Głosowanie (Uchwała w sprawie wytypowania kandydata...)

18.Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipsk na rok szkolny 2019/2020

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średniej ce...)

19.Uchwała sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk

Głosowanie (Uchwała sprawie uchwalenia Regulaminu ut...)

20.Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Głosowanie (Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu...)

21.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Głosowanie (Uchwała w sprawie metody ustalenia opłat...)

22.Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnienia w części z...)

21.Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Głosowanie (21. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o...)

22.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

23.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

Głosowanie (23. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pr...)

24.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji finansów i planowania Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

25.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

26.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji gospodarki i środowiska Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

27.Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy...)

28.Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji za 2019 rok

Głosowanie (Sprawozdania z wykonania planów pracy ko...)

29.Wolne wnioski i informacje

30.Zamknięcie obrad