XIII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2020-03-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII sesji)

4.Pisemne interpelacje i zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (Autopoprawka treści Uchwały w sprawie zm...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

7.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Głosowanie (Autopoprawka treści uchwały w sprawie zm...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Uchwała w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lipsk lub jej jednostkom organizacyjnym

Głosowanie (Uchwała w sprawie niedochodzenia należno...)

9.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk, określonej działką o nr ewid. 164/2, obręb 0018 Rogożynek

Głosowanie (Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomośc...)

10.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2020 roku

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia programu opi...)

11.Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

Głosowanie (Uchwała w sprawie planu dofinansowania f...)

12.Przedłożenie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2019 rok

13.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z realizacji pro...)

14.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

15.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

16.Raport monitoringowy z wdrażania w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016 – 2021

Głosowanie (Raport monitoringowy z wdrażania w 2019...)

17.Wolne wnioski i informacje

18.Zamknięcie obrad