XV Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2020-06-16, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z XIV sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV sesji)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku za 2019 rok

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Zakładu Gosp...)

7.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku za 2019 rok

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gm...)

8.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku za 2019 rok

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko – G...)

9.Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2019 rok

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Samodzielneg...)

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2019 rok

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia roczneg...)

11.Rozpatrzenie, debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy za 2019 rok

12.Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lipska

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufa...)

13.Przedstawienie przez komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Lipska za 2019 r

14.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipsk za 2019 rok

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

15.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

16.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (Autopoprawka treści uchwały w sprawie zm...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

17.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Lipska

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi w...)

18.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk, określonej działką o nr ewid.164/2, obręb 0018 Rogożynek

Głosowanie (Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomośc...)

19.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dok...)

20.Wolne wnioski i informacje

21.Zamknięcie obrad