XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2020-08-06, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

8.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lipsk na rok szkolny 2020/2021

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średniej ce...)

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

11.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk, określonej działką o nr ewid. 281/6, obręb 0001 Miasto Lipsk

Głosowanie (Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomośc...)

12.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk, określonej działką o nr ewid. 316, obręb 0017 Rakowicze

Głosowanie (Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomośc...)

13.Przedstawienie informacji o podmiocie wyznaczonym do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy na cele społeczne oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie dotyczącej potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych

Głosowanie (Przyjęcie przedstawionej informacji o po...)

14.Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Rygałówce w roku 2019/2020

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Szkoły Podst...)

15.Wolne wnioski i informacje

16.Zamknięcie obrad